Milieugroep Zuilen helpt B&W en MCU door beroep aan te tekenen bij de rechtbank van Utrecht. Het is onbehoorlijk bestuur van B&W de crossvergunning aan MCU te verlenen zonder inbedding en waarborg voor een geluidswal, is de primaire grond die is ingediend 6 juni. Het vertrouwensbeginsel is geschaad vanwege eerdere toezeggingen maar ook tonaal geluid wordt aangevoerd, ondeugdelijk geluidsrapport en inperking geluidsruimte voor bedrijven. Onbegrijpelijk dat klagende burgers dit moeten aanvoeren omdat de gemeente deugdelijke vergunningsverlening niet zelf kan afhandelen.

 

 

Na een artikel op de voorpagina van het Stadsblad Utrecht met de titel Gesteggel over geluidswal bij Motorcross club op 21 september 2016, zijn er door een aantal partijen enkele vragen gesteld aan het Utrechtse college van B&W.
Hieronder de vragen en de wat ongemakkelijke antwoorden. Komt die wal er nu wel of niet. Wordt de vergunning nou wel of niet verleend. En als die wel wordt verleend [gewoon omdat het kan], waarom is dat dan nog niet gebeurd? Gebrek aan daadkracht? Geen keuzes durven maken?

Sinds via een bewonersenquete is aangetoond dat bewoners van Zuilen onevenredig veel last hebben van motorcrossactiviteiten op het MCU terrein op Lage Weide is de gemeente serieuzer gaan kijken naar mogelijke oplossingen. In eerste instantie via dialoog in het zogenaamde kwartetoverleg waarbij de gemeente, de motorcrossvereniging, de Milieugroep Zuilen en de Industrievereniging Lage weide aan deelnemen. Het kwartetoverleg heeft geleid tot rekensessies met de geluidsdeskundigen van alle vier partijen om te kijken of een technische oplossing mogelijk is. Tegen de verwachting in bleek een reductie van 6 tot 8 db mogelijk door het plaatsen van een geluidwal met een hoogte van meer dan 8 meter. Deze geluidwinst compenseert precies het verschil tussen de vigerende en de door MCU aangevraagde nieuwe milieuvergunning. Dus netto is de geluidstoename voor de buurt Zuilen minimaal tot nihil zonder verdere stappen.

Milieugroep Zuilen (MGZ) heeft ruim een jaar gelobbyd tussen partijen (driehoeksoverleg met Motorcross Club MCU en de gemeente Utrecht) en constructief gewerkt aan een oplossing en een model waarbij er een geluidsmuur/wal zou worden gebouwd om overlast te verminderen terwijl de gemeente de 'voor-financiering' op zich zou nemen. De gebruikers van de cross-baan zouden de kosten opbrengen. De laatste maanden was het opmerkelijk stil maar niet omdat er niet gecrosst wordt.

De Raadsinformatieavond op dinsdag 7 juli in het oude Stadhuis was waarschijnlijk erg verhelderd voor de aanwezige raadsleden. Van de sprekers, waaronder veel bewoners en vertegenwoordigers van Industrievereniging Lage Weide, Buren van Lage Weide, Wijkraad Noordwest, Milieugroep Zuilen en Motorcrossverenging Utrecht, was alleen die laatste partij voorstander van een uitgebreidere vergunning voor de motorcross. 

Aanwezige sprekers en vragenstellers zagen vooral nadelen: meer geluidsoverlast - terwijl die nu al als hoog wordt ervaren met name in de weekenden - en minder ruimte voor locale werkgelegenheid en bedrijvigheid op Lage Weide. Het beeld dat de aanwezige raadsleden daaraan hebben overgehouden, kan niet anders dan erg duidelijk zijn. Dat bleek ook uit een column van een van de raadsleden, Jolanda Uringa (ChristenUnie) op de website van Zo is Zuilen.  

Ook werden de resultaten bekend van de enquête die de gemeente onder bewoners van Zuilen hield over geluidsoverlast in de wijk. De toelichtingen die bewoners erbij gaven zijn bekend. Zo blijkt onder meer dat 85 procent van de mensen die reageerden overlast ervaart van de motorcross. Ter vergelijking: van bedrijven/industrie ondervindt 38 procent geluidsoverlast, van wegverkeer 30 procent. Heel duidelijke verschillen dus, zeker als daarbij ook nog wordt geconcludeerd dat 89 procent van de geluidsoverlast in het weekend wordt ervaren.

De raad is nu aan zet. Wat te denken van de huurovereenkomst tussen de gemeente (verhuurder) en de Motorcrossvereniging Utrecht (huurder) die bepaalt dat de huurder geen overlast mag veroorzaken? En wat te denken van de nieuwe door de Motorcrossvereniging aangevraagde vergunning, waardoor het aantal crossuren en het aantal motorcrossers in de baan ruim zou kunnen worden uitgebreid? De mening van de bewoners is overduidelijk: dat kan écht niet. De geluidsoverlast die de motorcross veroorzaakt, moet eerder verder worden beperkt dan verruimd. Het gaat dus om een politieke kwestie: mogen enkele tientallen motorcrossers in de weekenden in de lente, zomer en herfst de rust van honderden, zo niet duizenden wijkbewoners telkens verstoren? Op 27 augustus 2015 zal de raad zich over deze vraag buigen.

Joomla Template - by Joomlage.com