Gemeente Utrecht: neem je verantwoordelijkheid


Milieugroep Zuilen heeft begin 2015 via een WOB-verzoek het huurcontract tussen Motorcross Club Utrecht (MCU) en de gemeente Utrecht ontvangen. Dit contract is in 2000 afgesloten. Het is jaarlijks opzegbaar (zonder opgaaf van reden) met een opzegtermijn van een jaar. Het
bevat bovendien een aantal interessante passages t.a.v. directe beëindiging. Met opgaaf van reden.


Deze passages, opgenomen in de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst, zijn:

 - ‘De  huurder verplicht zich geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te veroorzaken, alsmede geen schade toe te brengen aan het milieu, noch door uitstoot van schadelijke stoffen, noch door bodem- of grondwatervervuiling, noch anderszins’

 - ‘De verhuurder is bevoegd te zijner tijd nadere voorschriften te geven indien naar zijn oordeel door de wijze van gebruik van het gehuurde gevaar, schade of hinder, dan wel bezwaar uit een oogpunt van het milieu te duchten is’

 - Indien de huurder enige bepaling van deze overeenkomst – ondanks aanmaning bij aangetekende brief – niet naleeft, is de verhuurder naast het gestelde (in lid 1) naar keuze bevoegd:
        - a. Ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, alsmede verdere schadevergoeding, zulks in afwijking    
        van het bepaalde in de art 1 en 2;
        - b. Nakoming van de huurovereenkomst te vorderen (voor zover mogelijk), alsmede verdere
        schadevergoeding.

Kort gezegd komt het hierop neer:
    MCU mag geen overlast veroorzaken voor omgeving
    De Gemeente Utrecht kan nadere voorschriften opstellen om hinder/overlast te voorkomen;
    Als de MCU zich hier niet aan houdt, kan de gemeente:
     -  de huurovereenkomst ontbinden, of
     -  nakoming vorderen.

In het klachtenoverzicht over 2014 is gebleken dat er 26 maal door buren en vanuit de omgeving is geklaagd over geluidsoverlast van de MCU. Bijna al deze klachten zijn terecht bevonden. Zoals bekend, is er maar een beperkt aantal mensen dat werkelijk belt als er overlast is, dus dit is nog maar het topje van de ijsberg.In mei 2014 heeft de MCU een aanvraag gedaan voor een forse uitbreiding van haar crossactiviteiten op Lage Weide. Men name in het weekend wil de MCU meer en langer crossen. Dit zal leiden tot een forse toename van geluid.

Tot nu toe heeft Milieugroep Zuilen altijd van de gemeente gehoord dat die de aangevraagde vergunning niet kan weigeren, omdat die zou passen binnen de toegestane geluidsproductie die alle bedrijven op Lage Weide gezamenlijk mogen maken. Op basis van het huurcontract heeft de gemeente echter wel degelijk mogelijkheden om een verder toename van geluid en overlast te voorkomen. 
Milieugroep Zuilen roept de gemeente dan ook op om haar verantwoordelijkheid als verhuurder te nemen en de overlast verder terug te dringen en zeker geen vergunningen af te geven voor meer motorcrossactiviteiten. 

Joomla Template - by Joomlage.com