Na een artikel op de voorpagina van het Stadsblad Utrecht met de titel Gesteggel over geluidswal bij Motorcross club op 21 september 2016, zijn er door een aantal partijen enkele vragen gesteld aan het Utrechtse college van B&W.
Hieronder de vragen en de wat ongemakkelijke antwoorden. Komt die wal er nu wel of niet. Wordt de vergunning nou wel of niet verleend. En als die wel wordt verleend [gewoon omdat het kan], waarom is dat dan nog niet gebeurd? Gebrek aan daadkracht? Geen keuzes durven maken?

1. De strekking van het artikel is dat het college van de geluidswal af wil. Kloppen deze berichten dat het college de geluidswal helemaal niet wil?

Het bericht klopt niet. Het college wil heel graag een geluidswal.  Maar we merken wel op dat de omgevingsvergunning ook verleend zal moeten worden als de geluidswal niet gerealiseerd kan worden. Maar dat laat onverlet dat wij wel het belangrijk vinden dat die geluidsvoorziening er komt.  

2. Kent het college de inhoud van de bovengenoemde brief? Zo ja wat vindt het college van deze inhoud?

Wij kennen de inhoud van de brief uiteraard. De uitdaging is om de financiering rond te krijgen. Maar wij betalen de rekening niet, dat is nooit toegezegd. Dat is nooit beloofd aan welke partij dan ook.

3. De fracties van PvdA, PvdD en ChristenUnie zien dat er onder de stakeholders bereidheid is om hun medewerking te verlenen het oplossen van het probleem. De oplossing zoekt men in het realiseren van een geluidswal. Wat is de mening van het college over de geluidswal en financiering daarvan?

Het college vindt het belangrijk dat de geluidswal er komt, maar hij moet wel op verantwoorde wijze gefinancierd kunnen worden.

4. Ziet het college financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente Utrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke mogelijkheden zijn dat?

Bij dit soort financieringen kunnen wij net als bij andere sportverenigingen garantie geven op de lening, indien deze voldoet aan de voorwaarden uit het fonds sport. Maar in dit geval voldoet de  business case niet aan die voorwaarden. En de regel is dat wij altijd het advies van de SWS op dit punt volgen. Daarnaast was het college ook bereid om een aanloopsubsidie te verstrekken. Bijvoorbeeld jaar een  2/3 van de kapitaallasten en jaar twee 1/3 van de kapitaallasten. Maar ook hiervoor voldeed de vereniging niet aan de voorwaarden.  

Daarmee zijn mogelijkheden binnen de sportportefeuille uitgeput. Andere mogelijkheden hebben zich niet aangedaan.

5. Ons bereikte de informatie dat Theo Pouw BV een x aantal m2 grond wil kopen van verhuurde grond aan Motorcross Utrecht. Aan de verkoop van de grond wil Motorcross Utrecht mee werken als de opbrengst ten goede komt aan het realiseren van de geluidswal. Wat vindt het college van deze optie om de kosten van geluidwal te kunnen financieren? Heeft het college een ander alternatief om de kosten te financieren van de geluidswal? Zo nee, waarom niet?

optie om grond te verkopen is tot dusver niet aan de orde geweest en mocht deze optie zich aandienen zijn we uiteraard te bereid om die nader te verkennen en te kijken of die wel zou helpen.

6. Aanvullende vraag Van Esch: U gaf aan dat opties vanuit sport op zijn. Maar is er vanuit college gekeken wat er in andere potjes aan mogelijkheden zijn?

Wethouder Jansen: Andere mogelijkheden hebben zich tot dusver niet aangediend.Joomla Template - by Joomlage.com