Gelet op het feit dat de aanvraagde verruiming van de crossuren in principe vergunbaar is moet een eventuele beperking hiervan komen uit plichtsbesef van het college naar zowel de Industrievereniging Lage Weide, als de bewoners van Zuilen. Alternatieven zullen dus "werkbaar" en inpasbaar moeten zijn en breed gedragen worden. Met name dus onder de bewoners zelf.

Vooralsnog ijvert Milieugroep Zuilen voor de volgende beperkingen:

 • Geen tweetaktmotoren toelaten op het crossterrein;
 • Een crossvrije dag per weekend;
 • Crossuren ook daadwerkelijk vastleggen in de vergunning. Zijn nu ruim aangevraagd en kunnen later ook worden "volgereden".
 • Kijken naar alternatieven om het geluid te beperken. Dit zijn:
  • Geluidsscherm aanleggen
  • Maatregelen voor piekhandhaving, dat wil zeggen geluidsbeperkende voorzieningen op plaatsen waar geluid vooral wordt geproduceerd (zoals bij de start).
 • Kijken in hoeverre het huurcontract opties biedt om hinder te beperken;
 • Periodiek overleg met Motorcrossvereniging Utrecht (=voorstel wethouders). Prima, maar wel met een voorwaarde om bij de wethouder te kunnen aankloppen als er geen bevredigende oplossing wordt gevonden voor de crossuren;
 • Reductie van het geluid aan de bron door betere voorzieningen en technische ingrepen en ook toezien hierop. Doelstellingen formuleren bijvoorbeeld maximaal 92 dB aan de pijp in 2018
 
 

Op 9 juni 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht antwoord gegeven op schriftelijke vragen die door verschillende partijen zijn gesteld over een eventueel te verlenen vergunning voor de Motorcross Utrecht (MCU). Een ontwerpvergunning is inmiddels gepubliceerd. Eén van de vragen die waren gesteld ging over de vraag of met de nieuwe vergunning meer crossuren zouden worden vergund:

3. Klopt het dat wanneer de uitbreiding voor de MCU wordt vergund er op een aantal beoordelingspunten weinig tot geen geluidsruimte over blijft?

 Nee. De geluidsruimte die de motorcrossclub uit het verleden heeft (bestaand recht) is 85 crossuren per dag (dat betekent dat 30 crossmotoren, per dag, maximaal 2 uur en 50 minuten mogen crossen). De door de motorcrossclub gevraagde uitbreiding past nog steeds binnen het bestaande recht. Met andere woorden: het verlenen van deze omgevingsvergunning heeft voor wat betreft de geluidsruimte van andere bedrijven op dit geluidgezoneerde industrieterrein geen effect.

Milieugroep Zuilen is nagegaan of deze beantwoording juist is. Op 27 maart 2013 is door de gemeente een wijzigingsvergunning afgegeven aan de MCU. In het akoestisch onderzoek dat deel uitmaakt van de vergunning is bepaald hoeveel crossuren de motorcross op verschillende tijdstippen en activiteiten mag gebruiken.

Voor de MCU is een viertal situaties vergund. De volgende varianten worden onderscheiden:

A.    Trainingen door de week en op zaterdag;

B.    Clubavonden op woensdag: 15 maal per jaar vanaf mei tot medio augustus tussen 18.00 en 21.00 uur (vergund overigens 12x per jaar);

C.    Bondswedstrijden op zondag: op 3 zondagen per jaar tussen 11.00 en 16.30 uur;

D.    Trainingen op zondag: 30 maal per jaar tussen 12.00 en 17.00 uur.

  In het akoestisch rapport staat de volgende tabel:

 

Dagperiode (07.00-19.00)

Avondperiode (19.00-23.00)

 

 

Aantal rijders

Tijd totaal (minuten)

Aantal rijders

Tijd totaal (minuten)

Specifieke tijd

Variant A

10

120

4

48

 

Variant B

20

240

40

480

18.00-21.00

Variant C

240

2880

--

--

11.00-16.30

Variant D

120

1500

--

--

12.00-17.00

Zonemodel Lage Weide

nvt

1800

nvt

60

nvt

Uit deze tabel valt op te maken dat voor variant C (bondswedstrijden op zondag, 3 x per jaar) 2880 crossminuten (48 crossuren)  zijn vergund. Voor de overige situaties zijn aanzienlijk minder crossuren (-minuten) vergund. Dat de MCU een bestaand recht heeft op 85 crossuren is dan ook pertinent onjuist.

De uitbreiding zal naast de toename van hinder voor omwonenden dan ook wel degelijk effecten hebben voor de geluidruimte van bedrijven op Lage Weide!

 Gemeente Utrecht schoffeert bewoners Zuilen rond motorcrossherrie

Gemeente Utrecht negeert bewoners, wil meer motorcrossherrie toestaan in Zuilen, verkwanselt afspraken over overlast en lapt eigen ‘participatiebeginselen’ aan zijn laars. 

 Utrecht, vrijdag 13 februari 2015

Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) heeft een vergunning aangevraagd om overdag, doordeweeks en in het weekend flink meer uren te crossen dan nu mag. Milieugroep Zuilen en Buren van Lage Weide vrezen een forse toename van de geluidsoverlast voor omwonenden in Zuilen. Daarom hebben zij de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd met betrokken wethouders, die begrip toonden voor hun zorgen. Nu doet zich de kafkaiaanse situatie voor dat belanghebbenden via Twitter moeten vernemen dat er een informatieavond voor bewoners komt. Volgende week al, op 18 februari. Een strategische zet om, vlak vóór het nieuwe crossseizoen, tegenstanders bij voorbaat buitenspel te zetten? Hoe dan ook, de gemeente lapt de belangen van omwonenden aan zijn laars.

Net als afgelopen jaren zijn wijkbewoners van Zuilen die de afgelopen zomer in het weekend of ’s avonds met mooi weer buiten wilden zijn, vaak geplaagd door het jankende geluid van crossmotoren. Deze geluidsoverlast is structureel: motorcrosstrainingen en -wedstrijden vinden steeds op dezelfde locatie plaats en gaan weekenden achter elkaar door. Er valt niet aan de herrie te ontsnappen. Het is niet meer van deze tijd dat bewoners dergelijke geluidsoverlast moeten verdragen. Niet in Utrecht, nergens in Nederland. 

‘Mooie sport’

Milieugroep Zuilen en Buren van Lage Weide hebben de afgelopen maanden onder meer met wethouder Jansen, wethouder Van Hooijdonk en wijkwethouder Jongerius gesproken over deze geluidsoverlast en de dreiging dat die toeneemt met een nieuwe vergunning voor de MCU. De boodschap die we kregen, was steeds dezelfde: ‘We nemen uw klachten serieus.’ Dat blijkt nu allerminst het geval te zijn. Milieugroep Zuilen kon haar oren niet geloven toen wethouder Paulus Janssen in reactie op vragen over de nieuwe omgevingsvergunning die de gemeente de MCU wil geven, in de raadsvergadering (agendapunt 20) van 5 februari onder meer zei: ‘Ik ga ervan uit dat de raad het goed vindt dat we in Utrecht ruimte bieden aan deze mooie sport.’ Niets over de tientallen klachten over geluidsoverlast die er in 2014 vanuit Zuilen waren, niets over hoe die in de toekomst zullen worden voorkomen. De bewoners van Zuilen zijn geschoffeerd. Is deze wijk een afvoerputje?

Gemeente organiseert informatieavond, maar wie komt er als je niemand uitnodigt?

Milieugroep Zuilen zet zich al jaren in voor een goed leefklimaat in de wijk. Haar werkwijze: in overleg treden, samen problemen oplossen. Daarvoor spreekt Milieugroep Zuilen met bedrijven, wethouders én de MCU. Bewoners van Zuilen gunnen de motorcrossers hun plezier, spanning en ontspanning. Dat is het punt niet. De vraag is echter hoeveel geluidsbelasting acceptabel is. Daar gaat het zowel Milieugroep Zuilen als Buren van Lage Weide om. Maar voor de informatieavond die de gemeente al komende woensdag, op 18 februari, organiseert over het voornemen de MCU een uitgebreidere vergunning te verlenen, zijn zij niet uitgenodigd. Wie wel eigenlijk? Noch in het Stadsblad, noch in UtrechtDichtbij is enige informatie over die bijeenkomst te vinden. Dat is echt van de pot gerukt. Daarmee gaat de gemeente keihard tegen haar tegen haar eigen beginselen van bewonersparticipatie in. Als je omwonenden niet tijdig weet uit te nodigen voor een informatieavond, wie denk je dan dat er komt? Bewonersparticipatie is in dit geval een wassen neus, sterk gelijkend op die van Pinokkio. En iedereen weet wanneer die groeit. 

Overlast MCU is gevalletje contractbreuk, maar de gemeente deed en doet… niets

Milieugroep Zuilen vindt de vergunningsaanvraag van de MCU die de gemeente nu lijkt te willen honoreren, niet acceptabel. Uit het klachtenoverzicht van 2014 blijkt dat er tientallen malen door omwonenden is geklaagd over geluidsoverlast van de MCU. Bijna al deze klachten zijn terecht bevonden. Zoals bekend, is er maar een beperkt aantal mensen dat bij geluidsoverlast werkelijk belt, dus dit is nog maar het topje van de ijsberg. Nog ernstiger is dat de MCU zich niet houdt aan de huurovereenkomst die zij sinds 2000 met de gemeente Utrecht heeft. Deze overeenkomst is, dankzij een Wob-verzoek, in handen van Milieugroep Zuilen. In de overeenkomst staat letterlijk dat ‘de huurder zich verplicht geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te veroorzaken’. Komt de huurder (de MCU) deze bepaling niet na, dan kan de gemeente de huurovereenkomst ontbinden of nakoming ervan vorderen. Ondanks alle terecht bevonden klachten doet de gemeente echter niets voor buren en omwonenden. Zuilen, waar ligt dat?  

Overlast is eenvoudig aan te pakken

Het stadsbestuur van Utrecht, het college van Burgemeester en Wethouders, stemt in met de aanvraag van de Motorcross Club Utrecht op Lage Weide, zo moeten Milieugroep Zuilen en Buren van Lage Weide van internet vernemen. De aanvraag houdt in dat het aantal uren dat er gereden mag worden én het aantal rijders dat mag rijden op de baan wordt uitgebreid. Dat geldt ook voor de weekeinden. Wat heeft de gemeente altijd gezegd? Dat zij de aangevraagde vergunning niet kan weigeren, omdat die zou passen binnen de toegestane geluidsproductie die alle bedrijven op Lage Weide samen mogen maken. Maar… op basis van de huurovereenkomst tussen de gemeente en de Motorcrossvereniging Utrecht, heeft de gemeente wel degelijk mogelijkheden om een verdere toename van geluid en overlast aan te pakken. Milieugroep Zuilen roept de gemeente dan ook op om haar verantwoordelijkheid als verhuurder te nemen en zeker geen vergunning af te geven voor meer motorcrossactiviteiten. 

Zuilen is het zat

Uit de Utrecht Monitor 2014 blijkt bovendien dat de geluidsoverlast in Zuilen West – het geluid van verkeer niet meegerekend – de afgelopen twee jaar al fors is toegenomen. Meer geluidsoverlast van de MCU kan de wijk er dan ook niet bij hebben. Gemeente, neem nu eens je verantwoordelijkheid, je burgers serieus, klachten ter harte, je eigen beginselen in acht en zorg dat afspraken ook echt afspraken zijn. Want dat gebeurt nu allemaal niet. Zuilen is het zat. En goed ook.

Gemeente Utrecht: neem je verantwoordelijkheid


Milieugroep Zuilen heeft recent via een Wob-verzoek het huurcontract van de Motorcross Utrecht (MCU) met de gemeente ontvangen. Dit contract is in 2000 gesloten en bevat een aantal interessante passages.


Deze passages, opgenomen in de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst, zijn:

 - ‘De  huurder verplicht zich geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te veroorzaken, alsmede geen schade toe te brengen aan het milieu, noch door uitstoot van schadelijke stoffen, noch door bodem- of grondwatervervuiling, noch anderszins’

 - ‘De verhuurder is bevoegd te zijner tijd nadere voorschriften te geven indien naar zijn oordeel door de wijze van gebruik van het gehuurde gevaar, schade of hinder, dan wel bezwaar uit een oogpunt van het milieu te duchten is’

 - Indien de huurder enige bepaling van deze overeenkomst – ondanks aanmaning bij aangetekende brief – niet naleeft, is de verhuurder naast het gestelde (in lid 1) naar keuze bevoegd:
        - a. Ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, alsmede verdere schadevergoeding, zulks in afwijking    
        van het bepaalde in de art 1 en 2;
        - b. Nakoming van de huurovereenkomst te vorderen (voor zover mogelijk), alsmede verdere
        schadevergoeding.

Kort gezegd komt het hierop neer:
    MCU mag geen overlast veroorzaken voor omgeving
    De Gemeente Utrecht kan nadere voorschriften opstellen om hinder/overlast te voorkomen;
    Als de MCU zich hier niet aan houdt, kan de gemeente:
     -  de huurovereenkomst ontbinden, of
     -  nakoming vorderen.

In het klachtenoverzicht over 2014 is gebleken dat er 26 maal door buren en vanuit de omgeving is geklaagd over geluidsoverlast van de MCU. Bijna al deze klachten zijn terecht bevonden. Zoals bekend, is er maar een beperkt aantal mensen dat werkelijk belt als er overlast is, dus dit is nog maar het topje van de ijsberg.In mei 2014 heeft de MCU een aanvraag gedaan voor een forse uitbreiding van haar crossactiviteiten op Lage Weide. Men name in het weekend wil de MCU meer en langer crossen. Dit zal leiden tot een forse toename van geluid.

Tot nu toe heeft Milieugroep Zuilen altijd van de gemeente gehoord dat die de aangevraagde vergunning niet kan weigeren, omdat die zou passen binnen de toegestane geluidsproductie die alle bedrijven op Lage Weide gezamenlijk mogen maken. Op basis van het huurcontract heeft de gemeente echter wel degelijk mogelijkheden om een verder toename van geluid en overlast te voorkomen. 
Milieugroep Zuilen roept de gemeente dan ook op om haar verantwoordelijkheid als verhuurder te nemen en de overlast verder terug te dringen en zeker geen vergunningen af te geven voor meer motorcrossactiviteiten. 

Joomla Template - by Joomlage.com