Door de uitspraak van de Raad van State had B&W van Utrecht een jaar de tijd om een aangepast plan door de raad te krijgen.
Hieronder de beslissing van de RvS in de uitspraak van woensdag 29 juni 2016 bestemmingsplan Lage Weide.

zie ook Raad van State Uitspraak 201408365/1/R2

De belangrijkste punten samengevat:

Het bestemmingsplan wordt vernietigd (teveel gebreken), maar als voorlopige voorziening blijft het bestemmingsplan voorlopig van kracht, met uitzondering van de volgende bepalingen:

  • artikel 3, lid 3.4.3, van de planregels voor zover het betreft de zinsnede "en vergelijkbare installaties": Dit betrof een afwijkingsbepaling voor bouwhoogte tot 45 meter voor silo's en vergelijkbare installaties. Het begrip vergelijkbare installaties is nu geschrapt.
  • artikel 3, lid 3.6.1, van de planregels: afwijkingsbepaling voor vestiging van bedrijven waarvoor op grond van de publicatie 'bedrijven en milieuzonering' een geurhindercontour van 100 meter of meer geldt. Concreet betekent dit dat vestiging van dergelijke bedrijven, met een mogelijke geurhindercontour van 100 meter of meer (voorlopig) niet mogelijk is.
  • artikel 3, lid 3.6.3, van de planregels: dit betreft de afwijkingsmogelijkheid voor vestiging van bedrijven die werken met risicovolle stoffen vanaf een bepaalde drempelwaarde, zgn. Bevi bedrijven. Dergelijke bedrijven kunnen dus ook niet via afwijking mogelijk worden gemaakt.
  • Vervallen van de aanduiding spoorweg voor de gronden langs het ARK. Uitbreiding van spoorvoorzieningen op deze gronden is dus (voorlopig) niet toegestaan.
  • Vervallen van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - betonfabriek" die is toegekend aan het perceel Kantonnaleweg 1

OPNIEUW HEBBEN BEWONERS HET NAKIJKEN want wat wel overeind blijft is:

  • de toekenning van max. 4.1 categorie bedrijven langs het ARK en de afwijkingsmogelijkheid tot 5.1
  • een MER zou niet nodig zijn omdat MGZ onvoldoende belanghebbend is.

Consequenties van deze uitspraak voor lopende procedures 'de Trip' en 'van Benthum' zal Milieugroep Zuilen nader bepalen.

Beslissing van De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Utrecht van 17 juli 2014 waarbij het bestemmingsplan "Lage Weide" is vastgesteld;

III. draagt de raad van de gemeente Utrecht op om binnen 52 weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw plan vast te stellen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze en binnen de daarvoor geldende termijn bekend te maken en mede te delen;

IV. treft de voorlopige voorziening dat het besluit van de raad van de gemeente Utrecht van 17 juli 2014 waarbij het bestemmingsplan "Lage Weide" is vastgesteld blijft gelden, met uitzondering van:

a. de aanduiding "spoorweg" ter plaatse van de bestemming "Bedrijventerrein" voor zover deze aanduiding is toegekend aan de gronden grenzend aan het Amsterdam-Rijnkanaal;

b. artikel 3, lid 3.4.3, van de planregels voor zover het betreft de zinsnede "en vergelijkbare installaties";

c. artikel 3, lid 3.6.1, van de planregels;

d. artikel 3, lid 3.6.3, van de planregels;

e. de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - betonfabriek" die is toegekend aan het perceel Kantonnaleweg 1;

 

V. bepaalt dat de onder IV getroffen voorlopige voorziening vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding van een bestemmingsplan zoals bedoeld onder III;

Joomla Template - by Joomlage.com