De afgelopen jaren bestonden de activiteiten van de milieugroep vooral uit het reageren op voor de leefomgeving ongewenste of bedreigende situaties. Veel informatie was daarbij te halen uit bij de provinciale klachtenlijn geregistreerde klachtenstromen. Deze klachten vulden we aan met eigen waarnemingen, waarna tot actie werd overgegaan. De aandacht ging met name uit naar bedrijvigheid op de Lage Weide. Hierbij een aantal zaken waar wij actie hebben ondernomen.

MC Utrecht
Op het terrein van de MC Utrecht crossen rijders uit het hele land, al dan niet lid van MCU. Daarbij voorziet MCU in een bovenregionale behoefte die op Utrechts terrein wordt gereden. Dit is mogelijk door afspraken uit de jaren 70, toen Lage Weide nog vooral een weiland was. Helaas voor de bewoners van de toch al geplaagde wijk Zuilen die met allerlei stank en lawaai van Lage Weide moeten leven. Via de provinciale klachtenlijn komen regelmatig klachten binnen over geluidsoverlast van de crossbaan. De handhaving hierop ontbreekt echter of is minimaal. Milieugroep Zuilen heeft hierover contact met de provincie en de gemeente Utrecht. De milieugroep zet zich ervoor in dat de overlast van motorcrossbaan structureel afneemt.

Windmolens
Lage Weide is niet langer een voorkeurslocatie voor het plaatsen van windmolens, zo werd voorjaar 2014 bekend. Maar het is de vraag of dat ook zo blijft. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht een nieuwe gemeenteraad. Milieugroep Zuilen houdt de ontwikkelingen bij en zal zo nodig reageren.

Op 16 april 2013 werkten Milieugroep Zuilen en andere vertegenwoordigers van omwonenden aan een advies voor het college. Daartoe nam de milieugroep actief deel aan de klankbordgroep. Zij nam een eigen standpunt in en bracht dit uit aan de voorzitter van de klankbordgroep. Milieugroep Zuilen is in principe niet tegen windmolens. De plaatsing daarvan moet wel overeenkomstig de statutaire uitgangspunten zijn. Die zijn heel duidelijk: de leef- en woonkwaliteit van de wijk Zuilen en omstreken moet ten minste gelijk blijven en liefst verder verbeteren. Aan de hand van de uitwerking van het voornemen tot plaatsen van 6 windmolens op Lage Weide luidde de conclusie dat die verslechtert.

Bonder Recycling
We hebben ons bezig gehouden met de Milieuvergunning van Bonder Recycling. Onze zorg zat vooral in te verwachten geluidsoverlast. Op enkele punten hebben we aanpassingen in de vergunning kunnen bewerkstelligen.Toen uiteindelijk na een meting bleek dat het met geluid wel mee viel, hebben we ons bezwaar bij de rechter ingetrokken. Helaas zijn de laatste jaren verschillende geluidsklachten over Bonder Recycling geregistreerd in de nachtelijke uren. Ook zijn er significante geluidsniveaus gemeten bij bewoners in Oud Zuilen die er last van hebben.

De Heus
Tot ergernis van de milieugroep werkt Veevoederfabrikant Brokking-de Heus nog steeds met een sterk verouderde milieuvergunning waarin nagenoeg niets geregeld is omtrent productiehoeveelheden en stankoverlast. De gemeentelijke vergunning van 2008 is in 2009 vernietigd door de Raad van State. Los van het gegeven dat deze vergunning onvoldoende garanties gaf voor een stankvrij milieu in Zuilen was de Raad van State van mening dat niet de gemeente, maar de provincie over de vergunningverlening voor dit bedrijf gaat. Daarom hebben we bij de provincie een verzoek gedaan om tegen het bedrijf op te treden (verzoek tot handhaving) en de oude vergunning snel aan te passen.

Agrifirm Veevoeders
Veevoederbedrijf Agrifirm heeft in 2007 een belangrijke aanpassing doorgevoerd. Het bedrijf heeft een geurfiltersysteem geïnstalleerd met als gevolg dat de stankoverlast sterk afgenomen is. Sindsdien zijn er nog nauwelijks klachten over Agrifirm geregistreerd. De milieugroep had bij gesprekken met de gemeente sterk aangedrongen op het nemen van maatregelen tegen de stankoverlast.


Grondverwerking Theo Pouw
Veel van onze activiteiten hebben te maken gehad met het bedrijf van Theo Pouw. Al vanaf februari 2008 spraken wij het vermoeden uit dat de ‘spruitjeslucht’ in Elinkwijk niet veroorzaakt werd door Agrifirm, zoals toentertijd hardnekkige werd beweerd, maar door Theo Pouw. Daarna heeft het nog een half jaar en ca. 1200 klachten geduurd voordat de betrokken overheidsinstantie (provincie Utrecht) ook overtuigd kon worden. Vervolgens heeft de milieugroep actie ondernomen om  herhaling te voorkomen. Hierover zijn door de provincie harde toezeggingen gedaan die tot nu toe ook zijn waargemaakt. Op verzoek van de milieugroep is de provincie begin 2009 tegen het bedrijf opgetreden om enkele milieuovertredingen ongedaan te maken. Weliswaar zijn nog niet alle klachten verholpen maar het gaat de goede kant uit.

Stank Asfaltcentrale (ACU)
Ofschoon de asfaltcentrale ver buiten Zuilen ligt, is er in 2008 geregeld sprake geweest van stankoverlast, afkomstig van de ACU. Op een verzoek tot handhaving werd de milieugroep door de afstand tot de centrale als ‘nietbelanghebbend’ aangemerkt. Desondanks heeft de rechter de provincie behoorlijk op de vingers getikt en gemaand om strenger op te treden tegen dit bedrijf. Sindsdien is het aantal klachten fors gedaald.

Ontwikkelingsplannen (ALU e.d.)
Voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) hebben wij, net als vele anderen, onze zienswijze ingediend. Ook over andere zaken, (zoals het Spoorlaantraject) die de kwaliteit in onze leefomgeving kunnen verslechteren zullen wij ons standpunt in een zienswijze kenbaar maken.

Leefbaarheidsonderzoek
In 2008 hebben we een telefonisch leefbaarheidsonderzoek (TLO) in Zuilen laten uitvoeren om na te gaan in hoeverre de kwaliteit van de leefomgeving in Zuilen, in vergelijking met een eerder gehouden onderzoek, is verbeterd of verslechterd. De uitkomsten hiervan stonden in onze vorige nieuwsbrief.

Joomla Template - by Joomlage.com