Stichting Milieugroep Zuilen roept de Raad op, om het College te corrigeren door het blijven benoemen van industrieterrein Lage Weide als zoekgebied voor windmolens. Deze oproep is ook aan het adres van de Provincie Utrecht, de gedeputeerde in het bijzonder.

Milieugroep Zuilen stelt dat in Utrecht het gelijkheidsbeginsel wordt gehanteerd (800 meter) en dat die afstand ook wordt gerespecteerd in de wijk Zuilen die grenst aan het industrieterrein. Dit n.a.v. het bestemmingsplan Windpark Rijnenburg en Reijerscop, 25 mei 2023, Kenmerk 4223780/20230526/HK. "Daar staan 24 woningen binnen een afstand van 800 meter van een windmolen die een geluidsbelasting krijgen tussen de 40 en 44 dB Lden. Alle andere woningen krijgen een geluidsbelasting van 40 dB en minder naar mate ze verder weg liggen."

In de planMER t.b.v. Klimaatvisie Gemeente Utrecht - Bosch & van Rijn 13-dec-2022, wordt gerekend aan windturbines met een ashoogte van 180 meter, diameter 170, tiphoogte 265. Hieruit blijkt dat op Rijnenburg/Reijerscop 8381 woningen binnen de invloedsfeer van het beoogde windpark liggen, tegenover 27723 woningen binnen de invloedsfeer van Lage Weide. De piek in de GES hinderscore is bij Rijnenburg score 2 en na plaatsing van het windpark score 4, wat een geringe extra overlast betekent bij een laag aantal woningen.

De hoeveelheid beïnvloede woningen rond Lage Weide wordt onderschat. De piek in de GES hinderscore bij Lage Weide is score 5 (10312 woningen) en blijft 5 na het plaatsen van het windpark (11631 woningen).

Zie de tabellen 29 en 30.

In tabel 31 hieronder wordt geconcludeerd dat de relatieve toename van het ernstig gehinderden t.g.v. een windpark bij Lage Weide slechts 3% is. Bij Rijnenburg een toename van 5%.
Er wordt niet langer over woningen gesproken maar over ernstig gehinderden. Over 'gewoon gehinderden' staat niets. Alsof die niet meetellen. Het absolute aantal toename ernstig gehinderden bij Lage Weide is het grootst: 191.

 

Tabel 32 hieronder laat vervolgens zien dat Lage Weide als zoekgebied in alle geluidscategorieën
dubbel negatief scoort (--),
ook in opbrengst (Lden/GWh).
Alleen de relatieve toename van ernstig gehinderden blijft gelijk (0).

Milieugroep Zuilen stelt dat de 800 meter regel uit Rijnenburg ook op Zuilen zal worden toegepast. Niet dat Milieugroep Zuilen de mening is toegedaan dat 800 meter acceptabel is, er zijn in Europa genoeg landen en regio's waar met 1200 meter of zelfs 2 km wordt gewerkt. Ook in eerdere publicaties van de gemeente Utrecht wordt gesproken over maatregelen binnen 2 km. Als op Rijnenburg 24 woning moeten worden aangepast op kosten van de exploitant/de gemeente, zal dat in Zuilen het tien tot honderdvoudige zijn omdat het om veel meer woningen gaat. Wat de businesscase voor een windpark net als in 2014, volkomen onaantrekkelijk maakt.

In oktober 2023 bleek volgens dit AD artikel dat van Bosch & van Rijn de verwachtingen voor toepasbaarheid voor windturbines op Lage Weide omlaag heeft bijgesteld. Van 5 molens naar 3. De invloed op de omgeving, lees de wijk Zuilen, is daarin niet meegenomen. "Naar beperkingen door geluid en slagschaduw heeft het onderzoeksbureau niet gekeken."

Tijdens ons onderhoud op 30 november 2023 met waarnemers voor de gedeputeerde ten kantore van de provincie bleek de provincie van niks te weten over de 800 meter grens die voor de stad Utrecht is afgesproken. Zo bleek ook de RUD van niks te weten want er is geen plan ingediend dat moet worden beoordeeld. Over de grote hoeveelheid bestaande gehinderden en ernstig gehinderden was ook niets bekend.

Alles overwegende verzoekt Milieugroep Zuilen dat Lage Weide wordt geschrapt als zoekgebied, niet alleen op basis van het gelijkheidsprincipe maar ook omdat er geen enkele ruimte is voor verdere toename van het aantal gehinderden.

Natuurlijk staat Milieugroep Zuilen er voor open, om samen met gemeente en provincie te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden om het aantal bestaande gehinderden omlaag te brengen. Dat is onze missie.

Met vriendelijke groet
Stichting Milieugroep Zuilen

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com