Al jaren probeert asfalterend Nederland (Elco Brinkman) wegen te bouwen en te verbreden.

Terecht stellen omwonenden de vraag waar het in de buurt van Rijnsweerd nog breder moet. Er ligt genoeg asfalt. Automobilisten kunnen niet rijden. Meer asfalt maakt het nog moeilijker om 'de juiste baan' te kiezen. Het probleem zit hem in ieder geval niet in te weinig asfalt.

Mocht er nog meer asfalt komen dan krijgt ook Zuilen er mee te maken omdat oude of nieuwe asfalt centrales naast een woonwijk als Zuilen te ruiken zijn. Het wordt tijd dat teerlucht in woonwijken wordt verboden. Tenzij ze voor je deur of een straat ernaast staan te teren.

Onder nummer 2015-75 stelden enkele dames op 29 april 2015 vragen aan het college over het 'verwijderen van bosplantsoen'. Het betrof een rij beeldbepalende bomen in Zuilen die inmiddels is gekapt. Bewoners van het Nifterlakeplantsoen, met uitzicht op de bomen, lijken niet te zijn geïnformeerd. Vermoed wordt dat bovendien de Flora- en Faunawet niet is gevolgd, want kap is verboden tijdens het broedseizoen. Ook Milieugroep Zuilen is niet geïnformeerd. Zij werd alleen door pers gevraagd voor of tegen het plaatsen van bloembakken te zijn. Dit lijkt wel heel erg op illegale bomenkap. Milieugroep Zuilen wijst daarom ook op het artikel over sprietjes... Ook een situatie waarin zo maar even een hoop groen verdween uit Zuilen.

Motie sprietjes of dikke bomen

Uit recent onderzoek van de Universiteit Wageningen is gebleken, zo weet de Partij voor de Dieren, dat Utrecht wat betreft het gemiddeld aantal vierkante meters groen in de bebouwde stedelijke omgeving in vergelijking met 31 andere Nederlandse steden nog steeds vrijwel onderaan de ranglijst staat.

Motie in de raad: ‘Bij stedelijke (her)inrichting altijd rekening houden met bestaand groen en mogelijke alternatieven voor bomenkap laten prevaleren boven kap’
Status: aangenomen
Voor: PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, D66, SP 

Tegen: VVD, Stadsbelang, S&S, CDA
 

Milieugroep Zuilen ziet graag dat het aannemen van deze motie tot concrete resultaten leidt. In Zuilen is onlangs waarschijnlijk illegaal gekapt op het terrein achter de Praxis. Ook op het voormalige Nuon-terrein (overgenomen door Eneco, in het kader van een nog onzeker plan voor de bouw van een biomassacentrale) dreigt grootschalige kap. Daarnaast blijft er zorg over meer dan honderd bomen aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Fijn dat deze motie is aangenomen, Milieugroep Zuilen kijkt met de gemeente mee naar de uitvoering ervan in de praktijk.   

 

Illegale kap?

Datum besluit: 23-12-2014 Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 41 bomen ten behoeve van sanering en herinrichting van het terrein, Demka-terrein te Utrecht, HZ_WABO-14-18767
Het kappen van 41 bomen ten behoeve van sanering en herinrichting van het terrein...
 
Foto genomen vrijdag 16 januari 2015. Dit staat er nog. Kan het nog kaler? Of is er illegaal gekapt binnen de bezwaartermijn?
 
 
Datum besluit: 23-12-2014
Besluit: Verleend
Rechtsmiddel: Bezwaar

Nuon wil 170 populieren, plus 7 wilgen, 7 kastanjes en 1 plataan kappen op het terrein van de energiecentrale op Lage Weide.
Dat wordt een kale boel. Nota bene onder de naam Groene Weide is in 2013 een vergunning afgegeven voor het ontwikkelen en exploiteren van een biomassacentrale op die locatie aan de huidige eigenaar van de conventionele centrale, Nuon.

Op 16 oktober 2014 heeft Eneco aangekondigd in Utrecht warmte- en elektriciteitsproductie over te nemen van Nuon. De overname staat gepland voor 1 januari 2015. In hetzelfde bericht is te lezen dat de ontwikkeling van de biomassacentrale op losse schroeven staat: 'De plannen voor een nieuwe biomassacentrale zijn ook onderdeel van de overname, maar zullen door Eneco tegen het licht worden gehouden. 'Het uitgangspunt is dat we het Utrechtse warmtenet verder willen verduurzamen. Een nieuwe biomassacentrale is een serieuze optie, maar we zullen alle alternatieven voor de toekomst van Utrecht blijven afwegen', aldus Herman Exalto, directeur van Eneco. De aarzeling direct te investeren, komt mede doordat deze energiebron niet langer als onbetwist duurzaam wordt gezien. De reden voor de kapaanvraag die in de aanvraag 'noodzaak' wordt genoemd ontbreekt daarmee.

Daarbij komt dat bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal een belangrijke milieu- en ecologische waarde hebben. Daarom heeft de gemeente Utrecht de kapvergunning van Rijkswaterstaat geweigerd voor de kap van ruim 300 bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal (briefnr. J13.610330 d.d. 23-10-2013).

Milieugroep Zuilen vindt het dan ook volstrekt onjuist om een vergunning te verlenen voor de kap van 185 bomen langs dit deel van het kanaal en trekt de noodzaak voor kap in twijfel omdat de komst van de biomassacentrale zeer onzeker is.

Ook wordt in de aanvraag onjuist omgegaan met volledige herplantingsplicht die geldt in Utrecht. Ook als die niet op dit terrein kunnen worden teruggeplaatst. In de aanvraag wordt terugplant van slechts 30 bomen genoemd.

In het licht van het bovenstaande heeft Milieugroep Zuilen verzocht aanvraag HZ_WABO-14-21679 te weigeren.
Op 13 januari 2015 heeft de gemeente laten weten dat de vergunning is verleend.

 

Rijkswaterstaat zal wéér nieuwe aanvraag indienen voor kap bomen Amsterdam-Rijnkanaal

Milieugroep Zuilen maakte eind 2013 met succes bezwaar tegen een door de gemeente verleende velvergunning voor alle 342 bomen aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Op 30 januari 2014 vroeg Rijkswaterstaat een nieuwe kapvergunning aan voor 42 bomen. Deze is nu ingetrokken. Maar Rijkswaterstaat heeft aangekondigd wéér een nieuwe aanvraag in te dienen.

Bewoners van Zuilen en omstreken ondervinden al jaren overlast van bedrijven op industrieterrein Lage Weide. Een goede, groene afscherming van dit terrein is dan ook heel belangrijk. Milieugroep Zuilen heeft de gemeente Utrecht gevraagd om zeer terughoudend te zijn in het verlenen van een kapvergunning voor bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Joomla Template - by Joomlage.com