Een toename van treinen en verhogen van de snelheid in en om Utrecht en de mogelijke gevolgen voor Zuilen

Het tracébesluit maakt het mogelijk om onder andere de frequentie van het treinverkeer van Utrecht richting Amsterdam te intensiveren. Zoals blijkt uit de toelichting op dit besluit, zal het mogelijk worden om de het aantal intercity's en stoptreinen richting Amsterdam te verhogen (en dit is ook de bedoeling zoals wij hebben begrepen).

De Milieugroep zou dan ook verwachten dat de gevolgen hiervan in beeld gebracht zouden zijn in onder andere het MER. Wij constateren echter dat u zich in uw effectbeoordeling hebt beperkt tot een gebied ten zuiden van de Demkabruggen. Wij achten dit onjuist.

Wij verzoeken u dan ook de gevolgen van dit tracébesluit (onder andere verhoging intensiteit spoorverkeer) ook ten noorden van de Demkabrug in beeld te brengen en dit te betrekken in uw besluitvorming. Zo er sprake is van een toename van geluidsoverlast verzoeken wij u dan ook additionele maatregelen te treffen om de geluidsoverlast te verminderen en een verslechtering te voorkomen. In dit verband wijzen wij er op dat de woonwijk Zuilen en aanliggende wijken momenteel al zwaar belast worden door geluid (stedelijk wegverkeer,  snelwegverkeer, scheepvaart, industrielawaai, spoorweglawaai). Ook de geluidsbelasting ten gevolge van het spoorverkeer over de Demkabruggen is erg hoog, zie http://utrechtmilieu.nl/geluidskaarten/ Een toename van geluid is ons inziens dan ook niet verdedigbaar.

Het Tracébesluit behelst vooral aanpassingen rondom station Utrecht en ten zuiden daarvan. Een toename van treinen en verhogen van de snelheid in en om Utrecht en de mogelijke gevolgen voor Zuilen.

Twee extra perronsporen 20 en 21 aan weerszijden van perron 8 van station Utrecht Centraal
Realisatie van een 8ste spoor tussen station Utrecht Centraal en station Utrecht Vaartsche Rijn
Realisatie van een keerspoor tussen de sporen 20 en 21
Het aanleggen, verleggen en verwijderen van diverse sporen en wissels

ProRail kiest ervoor om raildempers toe te passen om de overschrijding GPP's nabij station Zuilen te voorkomen:

"Uit de variantenafweging op basis van de hiervoor beschreven systematiek met reductiepunten en maatregelpunten blijkt dat een maatregel in de vorm van raildempers doelmatig is. Deze doelmatige maatregel is opgenomen in tabel 11 en figuur 17. Na de aanleg van de raildempers is bij 1 woning nog sprake van een overschrijding van afgerond 1 dB (Seringstraat 120).Voor deze woning moet de geluidwering worden onderzocht zodat voldaan kan worden aan de wettelijk geldende binnenwaarde."

Wat precies de gevolgen zijn voor de intensivering van de treindienst ten noorden van het Julianapark wordt niet heel helder uit de stukken (los van het feit of wordt voldaan aan de GPP's). Dit zou nog aanleiding kunnen zijn voor een zienswijze.

Hieronder nog even een kaartje van het huidige geluid tgv spoor
http://utrechtmilieu.nl/geluidskaarten/


Joomla Template - by Joomlage.com