Sinds via een bewonersenquete is aangetoond dat bewoners van Zuilen onevenredig veel last hebben van motorcrossactiviteiten op het MCU terrein op Lage Weide is de gemeente serieuzer gaan kijken naar mogelijke oplossingen. In eerste instantie via dialoog in het zogenaamde kwartetoverleg waarbij de gemeente, de motorcrossvereniging, de Milieugroep Zuilen en de Industrievereniging Lage weide aan deelnemen.

Het kwartetoverleg heeft geleid tot rekensessies met de geluidsdeskundigen van alle vier partijen om te kijken of een technische oplossing mogelijk is. Tegen de verwachting in bleek een reductie van 6 tot 8 db mogelijk door het plaatsen van een geluidwal met een hoogte van meer dan 8 meter. Deze geluidwinst compenseert precies het verschil tussen de vigerende en de door MCU aangevraagde nieuwe milieuvergunning. Dus netto is de geluidstoename voor de buurt Zuilen minimaal tot nihil zonder verdere stappen.

Reden voor De Milieugroep Zuilen en de MCU om een dialoog te starten om te kijken welke aanvullende mogelijkheden er zijn om de overlast voor de bewoners van Zuilen verder te verminderen. De eerste stappen zijn hiervoor gezet in augustus 2014. Inmiddels is de intentie om te bepalen van welke weersomstandigheden het ervaren van overlast precies afhangt en vervolgens te kijken in hoeverre deze kennis gebruikt kan worden bij het plannen van wedstrijden en trainingen. Dat is een tijdrovend proces maar de goede wil is er van beide kanten.

Inmiddels loopt het proces voor de realisatie van de geluidwal – noodzakelijk voor het effectueren van de dialoog tussen MCU en de milieugroep Zuilen – stroef. Met namen de kosten, zo’n € 300.000,-, lijken een struikelblok te vormen en vertragen het proces. De verwachting is nu dat niet eerder dan het seizoen 2017 deze voorziening er zal zijn.

De gemeente Utrecht verkent inmiddels de mogelijkheden om de MCU toch te kunnen laten crossen en wel met de nieuwe vergunning, onder condities. De Milieugroep Zuilen is hier geen voorstander van tenzij een clausule kan worden ingebouwd dat deze vergunning weer bij een nader overeen te kome mate van overlast kan worden ingetrokken en dat deze intrekking ook hard kan worden gemaakt. De Milieugroep Zuilen heeft een tegenvoorstel gedaan om met de vigerende vergunning te werken en te experimenteren met verruiming indien duidelijk is bij welke (meteorologische) omstandigheden dit daadwerkelijk kan. Op die manier wordt waardevolle kennis opgebouwd over wanneer overlast ontstaat en zijn niet meer de theoretisch berekende decibels, maar de werkelijk ervaren overlast de richtlijn voor activiteiten van en door MCU.

Net als de gemeente problemen heeft met het financieren van de Geluidwal heeft de Milieugroep Zuilen problemen met de financiering van eigen activiteiten. Het stichtingsbestuur werkt pro deo maar de vraag naar inzet en onbezoldigde uren is het laatste jaar mede door de perikelen rond MCU onevenredig toegenomen. Daarnaast heeft het wijkbureau besloten om de subsidie die de Stichting de laatste 20 jaar heeft mogen ontvangen niet meer toe te kennen. Hetgeen betekent dat de professionele ondersteuning om een gelijk speelveld te krijgen tussen de Milieugroep Zuilen en andere belanghebbenden op losse schroeven staat. De Milieugroep Zuilen heeft daarom besloten om in dit traject een passievere en beoordelende rol te gaan spelen. Dat betekent minder meedenken, de Milieugroep Zuilen zal niet meer actief meedoen in het kwartetoverleg. Wat de Milieugroep Zuilen nog wel zal doen is de bewoners en politiek mobiliseren als daar aanleiding voor is. Het doorgaan van het beoogde traject om interactief met de MCU te gaan bepalen wat wel en wat niet kan is afhankelijk van financiering gelet op de inspanning die daarmee gemoeid is.

Vooralsnog is de Milieugroep Zuilen dus van rol veranderd. Van speler naar scheidsrechter/klokkenluider. Wij hopen dat betrokkenen zullen inzien dat een actief bewonersplatform essentieel is voor het welslagen van de motorcross soap. De Milieugroep Zuilen accepteert overigens geen algemene donaties omdat zij van mening is dat ze alle bewoners van Zuilen vertegenwoordigd en niet alleen de happy few die zich dat kunnen veroorloven.

Joomla Template - by Joomlage.com