Bovendien wil de gemeente het op bevel van de Raad van State (RvS) aangepaste bestemmingsplan, niet opnieuw (openbaar) ter visie leggen. Zo bleek tijdens de RIA (Raads Informatie Avond) van 6 februari 2018. Er is een tweede raadsbrief die wederom doorspekt is met geheimzinnigheid. Heeft de zittende militie begrepen dat het in maart 2018 bijltjesdag is? Of schuift ze dit dossier graag door naar de volgende coalitie want al lang bezig met carrièremove?

Omdat een integrale duurzame langetermijnvisie van de gemeente ontbreekt (ook een gezamenlijke met de provincie, het rijk), daarin alle belangen overwegende (niet alleen de korte termijn economische), kan niet anders worden besloten dan de ontstane situatie die er is te legaliseren. Klakkeloos wordt een uitbreiding van de ‘industriële functie’ gerealiseerd (organisch 10% plus structureel 170.000 m2) en wordt naar buiten in plaats van naar binnen gezoneerd. Alleen maar om de administratieve last op vergunningverleners en handhavers te verlagen terwijl ook van ‘lage categorie bedrijven’ aan de randen al aantoonbare overlast is. Daarnaast en niet onbelangrijk, om niet gefundeerde claims op planschade te ontlopen. Krokodillentranen tijdens de RIA van een prima advocaat die door iedereen kan worden ingehuurd. Als je maar genoeg geld meebrengt.

Procesgang onbehoorlijk

De gemeente wil het op bevel van de RvS aangepaste bestemmingsplan, niet opnieuw (openbaar) ter visie leggen. Pas nadat het volle jaar was verstreken om het bestemmingsplan op orde te brengen en terwijl Milieugroep Zuilen in dat jaar verschillende keren heeft gepoogd de dialoog met de gemeente en de raadsleden aan te gaan, is pas in Q4 2017 een eenzijdige consultatie met de appellanten aangegaan. Geen plaats voor dialoog, laat staan met schijnbare opponenten in het dossier. Dezelfde klacht van bedrijven werd alom gehoord tijdens de RIA: gemeente wil nu snel binnenskamers aftikken.

Geurcontouren over nieuwbouwlocatie Elinkwijk

Uit de presentatie over geur door de gemeente over de door de RvS geëiste onderbouwing (op verzoek van Milieugroep Zuilen) blijkt dat de geurcontour ook over het woningbouwplan voor sportpark Elinkwijk vv Maarssen ligt. Maar dat was geen probleem aldus de spreker van de gemeente. Waarom dat geen probleem was werd niet duidelijk. Misschien wordt er plaatselijk gewoon weer een verhoging van de plaatselijke norm gepubliceerd in de Staatscourant. Oude truc die niet alleen de gemeente Utrecht toepast om plannen door te drukken. Zulke meldingen zien we bijna wekelijks in huis aan huis blaadjes en nooit is er iemand die zich afvraagt hoezo? Ook de bijdrage namens een bedrijf dat vaak genoemd wordt i.v.m. overlast door geur in de wijk was opmerkelijk. Het rapport was ondeugdelijk want dit bedrijf kent zeker wel een geurcontour maar die was niet in de berekeningen van de gemeente meegenomen.

Permanente Monitoring

Stel dat het gerepareerde bestemmingsplan de reis naar de Kneuterdijk in Den Haag (RvS) overleeft, dan moet er een adequaat en effectief controlesysteem in werking zijn. Niet achteraf maar vooraf. Zo wordt permanent automatisch geluid en luchtkwaliteit gemeten. Een effectief handhavingsapparaat zorgt voor maatregelen om de overlast te beperken. Dit volgens motie xx. Niet achteraf maar integraal verankerd in het bestemmingsplan. Niet nadat burgers of Milieu Groep Zuilen een formeel handhavingsverzoek moet indienen maar omdat het uit metingen blijkt. Naar voorbeeld van Rijnmond. Hoe moeilijk kan het zijn. Waarom zijn die snuffelpalen (SP-initiatief uit xxx) geruisloos weggehaald?

Kanttekeningen bij reparaties in het bestemmingsplan

Onderstaand volgt een resumé van de door RvS geconstateerde gebreken die volgens Milieugroep Zuilen nog niet zijn opgelost. De gemeente had die reparaties in de zomer 2017 opgelost moeten hebben. Indien u meer wilt lezen, een uitgebreidere analyse is beschikbaar via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

  • Het plan maakt nog steeds nieuwe spoorvoorzieningen mogelijk, ook buiten de bestemming bedrijventerrein. De gevolgen hiervan voor de woon- en leefomgeving zijn niet onderzocht en nader onderbouwd.
  • Het luchtkwaliteitsonderzoek bevat nog steeds gebreken (o.a. Amsterdamsestraatweg niet meegenomen als bron). Ook wanneer dit wel wordt meegenomen worden geen overschrijdingen verwacht.
  • Wat betreft geur, maakt dit nieuwe bestemmingplan, naar het zich nu laat aanzien, qua geurruimte veel meer mogelijk dan wat het vorige, vernietigde, bestemmingsplan mogelijk maakte. Daar waar toen een hedonische waarde van -1/2 (grens tussen neutraal en licht onaangenaam) aanvaardbaar werd geacht, verruimt dit bestemmingsplan dat tot -1 (licht onaangenaam). Ook bestaande bedrijven die nog geen geuroverlast veroorzaken, worden teveel ruimte toebedeeld, waardoor toename van geuroverlast niet uit te sluiten is. Ook nog niet vergunde geur (de Trip) en inmiddels gestopte bedrijfsvoering (persactiviteiten Agrifirm) zijn ten onrecht meegenomen in de bestaande situatie.
  • Een goede beoordeling van de aanvaardbaarheid van nieuwe risicovolle bedrijven kon niet worden gemaakt, omdat de betreffende aanvulling op de rapportage niet bij de stukken zat.
  • Vereiste verduidelijking voor ‘met silo’s vergelijkbare installaties’ is gegeven. Is vervangen door ‘daarmee verband houdende installaties’. Lijkt daarmee voldoende ingeperkt.
  • College heeft onvoldoende gemotiveerd waarom voor een nieuw initiatief op de Sophialaan 5 een bouwhoogte van 30 meter wordt toegestaan, in afwijking van de algemeen toegestane bouwhoogte van 24 meter tussen spoor en kanaal. Gevolgen voor de omgeving (bijv. bezonning) zijn niet onderzocht, voor zover kon worden nagegaan.

Milieugroep Zuilen adviseert om deze gebreken te herstellen voorafgaand aan het vaststellen van het plan, dan wel een nieuw ontwerp plan eerst openbaar ter inzage (visie) te leggen.

Joomla Template - by Joomlage.com