In reactie op de concept Beleidsnota "Opwekgebieden voor schone energie in Utrecht" en de bijbehorende planMER heeft Milieugroep Zuilen onderstaande zienswijze laten opstellen die we graag delen voor hergebruik door iedereen die vreest voor inbreuk op hen woongenot in Zuilen en omstreken, mochten er windmolens worden geplaatst op Lage Weide.

In lijn met de instructies via officiële bekendmakingen "Gemeenteblad 2024 nr. 174430 19 april 2024", kan iedereen 'zienswijzen indienen op de ontwerp beleidsnota Opwekgebieden voor schone energie in Utrecht en de bijbehorende planMER, tot en met 31 mei'.
De gemeentelijke stukken staan hier.

Schriftelijk kunnen zienswijzen/reacties worden ingediend via het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, Postbus 16200 3500 CE Utrecht, onder vermelding van uw naam, adresgegevens en de vermelding “Zienswijze ontwerp Beleidsnota Opwekgebieden en planMER”.

Milieugroep Zuilen verzoekt iedereen die een reactie of zienswijze indient per email, een kopie van die email te richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Maar ook als u uw zienswijzen op papier aanbiedt (bijvoorbeeld met handtekeningen lijsten) op het Stadskantoor -  College van B&W,  Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, u ontvangt daar desgevraagd een ontvangstbevestiging, willen wij dat graag weten op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Milieugroep Zuilen zal uitsluitend email adressen verzamelen, geen persoonlijke namen en andere adresgegevens. Wij zullen die adressen verzamelen en uitsluitend gebruiken om u op de hoogte te houden van de vorderingen in het dossier. U kunt op ieder moment verzoeken om uit de molens-email-lijst te worden verwijderd.

De PDF variant van onze zienswijze. Deze reactie gaat uitsluitend in op de stukken die op 19-april-2024 zijn aangeboden. Die stukken doen alsof dit de eerste keer is dat Lage Weide tot zoekgebied wordt verklaard. Er wordt in die stukken niet vermeld dat een ander zoekgebied in Utrecht ter voorkoming van overlast voor omwonenden een 800 meter grens ten opzichte van woonwijken heeft bedongen, in een overigens niet erg dicht bewoond gebied.

De WORD variant van onze zienswijze. Voor iedereen die naast de droge variant van onze zienswijze op de stukken, hen eigen verhaal wil maken en indienen aan het college van B&W, laat ons weten dat u iets hebt ingediend. Graag in uw reactie/zienswijze vermelden dat die op eigen titel is ingediend. Helaas is Milieugroep Zuilen niet in staat individuele gevallen te beoordelen op geschiktheid, of wat dan ook. Het is aan het college de argumenten te beoordelen. Het is uiteindelijk aan de raad "te besluiten op de definitieve nota" inclusief de reacties van het college op alle zienswijzen.
Eind 2024 besluit de raad over (de vaststelling) van de focus en zoekgebieden.

Vragen over de procesgang kunnen wel worden ingediend bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

N.a.v. vragen heeft de wethouder toegezegd dat het mogelijk is voor belanghebbenden om een pro forma zienswijze in te dienen tot en met 31 mei en deze aan te vullen in de twee weken die daarop volgen, d.w.z. tot en met 14 juni 2024.
Dit geeft inwoners meer ruimte om desgewenst alsnog te reageren.

Joomla Template - by Joomlage.com